فرش ماهور در نمایشگاه دموتکس 2016 و معرفی بزرگترین فرش 1000 شانه پشمی

حضور فرش ماهور در نمایشگاه دموتکس 2016 آلمان - سالن 3- غرفه شماره B 13 شرکت نیما بافت کاشان – فرش ماهور - توانست در نمایشگاه دموتک...

ادامه مطلب

12