مهدی ضابطی مدیرعامل فرش ماهور

انتخاب آقای ضابطی به عنوان رئیس کارگروه صادرات نساجی ایران

  جناب آقای ضابطی، مدیرعامل محترم فرش ماهور به عنوان رئیس کارگروه صادرات انجمن صنایع نساجی ایران انتخاب شد. انتخابات این دور...

ادامه مطلب